Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws
Het Servicepunt Duurzame Energie heeft een energiescan uitgevoerd voor het Kennemer Sportcenter. Met deze energiescan is gekeken naar de maatregelen die genomen kunnen worden, gericht op verduurzaming van het complex.

De provincie wil ruimte geven aan opstellingen voor zonne-energie buiten het bebouwd gebied. Op 29 maart 2016 is het ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Voorwaarden daarbij zijn onder andere dat de opstelling goed ingepast kan worden in het landschap en dat er draagvlak is onder belanghebbenden. De zonne-initiatieven die onder deze regeling worden geplaatst zijn tijdelijk (max. 25 jaar).

 


Op 7 april vindt op drie plaatsen in Nederland (Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden) de landelijke kick-off van de Energiedialoog 2050 plaats. Met deze energiedialoog nodigt het Ministerie van Economische Zaken alle Nederlanders (wetenschappers, bewoners, bedrijven, ondernemers) uit om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland. Na de kick-off op 7 april gaat de Energiedialoog door tot juli 2016 met diverse bijeenkomsten in het land en via internet.


Noord-Holland gaat voor versnelling energietransitie!
Op 15 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten de beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 vastgesteld. Om de energietransitie te versnellen richt de provincie Noord-Holland zich met haar beleidsagenda op thema’s als het verduurzamen van de gebouwde omgeving, industrie en glastuinbouw en de productie van duurzame energie uit zon, wind en biomassa. Eind mei stellen Provinciale Staten de agenda naar verwachting vast. 


Op 10 maart organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en gemeente Bergen een conferentie over zonnecentrales. De gemeente Bergen en andere gemeenten in de regio deelden hun 'lessons learned' in het ondersteunen van projecten voor grootschalige zonnestroom. Met de leerpunten van lokale initiatiefnemers en gemeenten en een praktische handleiding om zelf een zonnecentrale te kunnen realiseren gingen de deelnemers naar huis.